Klanten beoordelen ons met een 9/10
Gratis bezorging vanaf €35,00 binnen Nederland
Vragen? Bel 085-048 3153

Privacy Statement

Haaroutlet.nl
Haaroutlet.nl is een handelsnaam die bij de Kamer van Koophandel staat ingeschreven onder nummer 75212609.

Privacy Verklaring
Op deze pagina treft u de Privacy Statement aan van Haaroutlet.nl

Algemeen
Wanneer u een bestelling doet, een publicatie bestelt, u aanmeldt voor een e-mail nieuwsbrief, deelneemt aan een actie, gebruik maakt van onze digitale diensten, contact opneemt met Haaroutlet.nl of anderszins gebruik maakt van de diensten van (een onderdeel van) Haaroutlet.nl, worden de door u verstrekte en gebruikte persoonsgegevens vastgelegd en verwerkt.
Haaroutlet.nl vindt het belangrijk om uw persoonsgegevens met alle zorgvuldigheid en vertrouwelijkheid te behandelen. Haaroutlet.nl houdt zich daarom zowel aan de Wet Bescherming Persoonsgegevens, de Telecommunicatiewet, als aan de gedragscodes van de DDMA (Dutch Dialogue Marketing Association).

Doeleinden gegevensverwerking
De verstrekte persoonsgegevens kunnen door Haaroutlet.nl worden verwerkt voor de volgende doeleinden:

Voor de totstandkoming en uitvoering van de overeenkomst, bijvoorbeeld om de door u gekozen producten, diensten of informatie te leveren;
Als u een betaalde dienst of product hebt afgenomen, om te factureren;
Om u in de gelegenheid te stellen informatie te plaatsen en uit te wisselen via één van de digitale diensten van Haaroutlet.nl of contact op te nemen met andere gebruikers van die digitale diensten;
Om u op de hoogte te houden van de producten en diensten van Haaroutlet.nl;
Om u een nieuwsbrief, gebruikersinformatie, servicebericht of andere (al dan niet elektronische) boodschap te sturen;
Om het inloggen via social media diensten van derde partijen mogelijk te maken;
Om u gerichte advertenties te tonen; zo kan bijvoorbeeld een advertentie worden getoond van een product of dienst waarvan Haaroutlet.nl op basis van de door haar verwerkte gegevens vermoedt dat u daarvoor interesse heeft;
Om te voldoen aan de op Haaroutlet.nl van toepassing zijnde wet- en regelgeving.
Uw persoonsgegevens kunnen voor de voornoemde doeleinden worden uitgewisseld met of ter beschikking worden gesteld aan alle onderdelen van Haaroutlet.nl. Bij gebruikmaking van onze digitale diensten, is het mogelijk dat automatisch voor u een account wordt aangemaakt met gebruikmaking van de door u reeds verstrekte persoonsgegevens in het kader van één van onze andere diensten. Ook is het mogelijk dat wanneer u gebruik maakt van verschillende Haaroutlet.nl producten en/of diensten, de in dat kader verstrekte gegevens worden gecombineerd met gegevens afkomstig van (het gebruik van) andere Haaroutlet.nl producten en/of diensten.

Gegevensverstrekking aan derden
Uw gegevens worden zonder uw uitdrukkelijke toestemming niet verstrekt aan partijen die niet tot Haaroutlet.nl behoren, behoudens het navolgende. Uw gegevens kunnen zonder uw uitdrukkelijke toestemming worden verstrekt aan partijen, die door Haaroutlet.nl worden ingeschakeld bij de uitvoering van haar dienstverlening (bijvoorbeeld de leverancier van een door u besteld product). In een dergelijk geval worden uw gegevens slechts gebruikt voor het doel waarvoor u ze heeft verstrekt (bijvoorbeeld de levering van het product). Daarnaast is het mogelijk dat Haaroutlet.nl op grond van geldende wet- en regelgeving verplicht wordt bepaalde gegevens te verstrekken, bijvoorbeeld aan de politie in het kader van een opsporingsonderzoek. Haaroutlet.nl zal in deze gevallen uitsluitend gegevens verstrekken als duidelijk is dat een wettelijke verplichting tot verstrekking bestaat. Tenslotte kan Haaroutlet.nl uw gegevens doorgeven aan derden, bijvoorbeeld indien een derde van oordeel is dat de inhoud van uw commercial inbreuk maakt op zijn intellectuele eigendomsrechten, of dat sprake is van onrechtmatige uitingen op één van de fora die Haaroutlet.nl ter beschikking stelt. In dergelijke gevallen zal Haaroutlet.nl uw gegevens uitsluitend onder strikte voorwaarden verstrekken waarbij steeds rekening wordt gehouden met uw belangen.

Cookies
Bij gebruik van de digitale diensten van Haaroutlet.nl kan informatie over uw gebruik van deze diensten worden verzameld, bijvoorbeeld door middel van cookies.

Externe dienstverleners en andere sites
Indien u via een digitale dienst van Haaroutlet.nl terecht komt op de site of applicatie van een derde, zijn de voorwaarden en privacyregels van de betreffende partner c.q. derde van toepassing. U wordt aangeraden de privacy verklaring van deze partner c.q. derde te raadplegen.
Voor digitale diensten van Haaroutlet.nl waartoe u toegang kan krijgen via social media diensten van derde partijen, geldt dat Haaroutlet.nl de in dat kader door u gebruikte inloggegevens verwerkt op de wijze als beschreven in deze Privacy Verklaring.

Beveiliging gegevens
Haaroutlet.nl respecteert de privacy van iedere betrokkene en draagt er zorg voor dat persoonsgegevens vertrouwelijk en met de grootst mogelijke zorgvuldigheid worden behandeld. Alle persoonsgegevens zijn beveiligd opgeslagen in de administratie van Haaroutlet.nl. Deze database is uitsluitend toegankelijk voor medewerkers van Haaroutlet.nl, voor zover dat uit hoofde van hun functie noodzakelijk is. Haaroutlet.nl spant zich verder naar redelijkheid in haar systemen te beveiligen tegen verlies en/of tegen enige vorm van onrechtmatig gebruik of verwerking en maakt daarbij gebruik van passende technische en organisatorische maatregelen, waarbij onder meer rekening wordt gehouden met de stand van de techniek.

Haaroutlet.nl is echter niet aansprakelijk voor onrechtmatig verkregen toegang tot computers of bestanden, via advertenties verspreide virussen of andere onrechtmatige programma's of bestanden, of enig ander gevolg van het ter beschikking stellen van gegevens aan Haaroutlet.nl.

Inzage en correctie gegevens en recht van verzet
U kunt te allen tijde en zonder kosten inzicht krijgen in uw gegevens die door Haaroutlet.nl zijn verwerkt en deze gegevens desgewenst aanpassen. Ook kunt u bezwaar maken tegen het ontvangen van informatie of gerichte aanbiedingen van Haaroutlet.nl via e-mail, telefoon, post en/of SMS. Indien u van een van deze mogelijkheden gebruik wil maken dan kunt u dat schriftelijk doen via:

Haaroutlet.nl
T.a.v. Klantregistratie
Vluchtoord 27
5406 XP Uden.

U kunt ook een e-mail sturen naar [email protected]

Wijziging van deze Privacy Verklaring
Haaroutlet.nl behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in deze Privacy Verklaring. Elke aanpassing zal op deze pagina worden gepubliceerd. Wij raden u aan deze Privacy Verklaring geregeld te raadplegen, zodat u altijd van de inhoud van de geldende Privacy Verklaring op de hoogte bent.

Deze Privacy Verklaring is voor het laatst gewijzigd op 03-09-2019.

Deze website gebruikt Cookies. U kunt deze Cookies hier beheren: Manage cookies

 

 

is toegevoegd aan uw winkelwagen.

Uitverkocht

Het gewenste aantal voor “” is niet beschikbaar.